Бусад

Зочин
Зочин
2022 оны 6 сарын 1

0

Дэмжлэг авсан

N/A

Дэмжигчид

-61

Өдөр үлдсэн

0 ₮ дэмжлэг авахаас

0%

Төсөл дэмжих

Мэдээлэл олдсонгүй.

80,000₮
ба түүнээс дээш бол

Биет цомог

CD

2022 оны 5 сарын 2

Танд хүргэгдэх хугацаа

10 дэмжигчид

8/15 үлдсэн

80,000₮
ба түүнээс дээш бол

Биет цомог

CD

2022 оны 5 сарын 2

Танд хүргэгдэх хугацаа

10 дэмжигчид

8/15 үлдсэн

80,000₮
ба түүнээс дээш бол

Биет цомог

CD

2022 оны 5 сарын 2

Танд хүргэгдэх хугацаа

10 дэмжигчид

8/15 үлдсэн